Algemene voorwaarden

DEFINITIES
Overeenkomst betekent de volledige contractuele relatie tussen COGETIX en de Klant, waaronder deze algemene voorwaarden ('Algemene Voorwaarden'), het (de) relevante Bestelformulier(en), eventuele Specifieke Voorwaarden (indien van toepassing) en andere schriftelijke documenten zoals onderling door de Partijen overeengekomen;
COGETIX betekent Cogetix BV, met maatschappelijke zetel te Abtsdreef 10a, 2940 Stabroek en ondernemingsnummer 0810.683.438;
Klant betekent een natuurlijke of -rechtspersoon die een contractuele relatie aangaat met COGETIX;
Klantgegevens betekent alle gegevens die eigendom of in het bezit zijn van de Klant en die door de Klant aan COGETIX (zoals van toepassing) worden verstrekt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst;
Deliverable betekent de output of het resultaat van de Diensten die aan de Klant zijn geleverd, met inbegrip van Specifieke Software;
Overmacht betekent een gebeurtenis, of reeks van verwante gebeurtenissen, waarover de getroffen Partij geen redelijke controle heeft;
Hardware betekent elke hardware die COGETEX aan de Klant gaat leveren, zoals beschreven in het Bestelformulier;
Intellectuele eigendomsrechten betekent alle octrooirechten, handelsmerken, ontwerpen en modellen, auteursrechten, rechten in databanken, eigendomsrechten in knowhow, waaronder handelsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie, en andere vormen van wettelijk beschermbare intellectuele of industriële eigendomsrechten krachtens welke jurisdictie dan ook;
Bestelformulier betekent een tussen beide Partijen ondertekend schriftelijk document, ongeacht de naam ervan (prijsopgave, bestelformulier, werkoverzicht, enz.), met vermelding van de aard, het aantal en andere specifieke kenmerken van de door de Klant bestelde Producten en/of Diensten, zoals de specifieke voorwaarden waaronder dergelijke bestelling wordt geplaatst, en dat integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst;
Partij betekent Klant en/of COGETIX (zoals van toepassing);
Product betekent Deliverable, Hardware en/of Software (zoals van toepassing);
Diensten betekent alle verstrekte of te verstrekken diensten door COGETIX, zoals beschreven in het Bestelformulier;
Software betekent Software van Derden en/of Specifieke Software (zoals van toepassing);
Specifieke Voorwaarden betekent alle specifieke voorwaarden van COGETIX, Hardwarefabrikanten of leveranciers van Software van Derden (zoals van toepassing) die van toepassing zijn op bepaalde Producten en/of Diensten, zoals beschreven en/of waarnaar verwezen in het Bestelformulier;
Specifieke Software betekent een software ontwikkeld voor de Klant door COGETIX;
Software van Derden betekent de in het Bestelformulier geïdentificeerde software van derden waarvan COGETIX een erkende wederverkoper is. 


TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Bestelformulier dat tussen COGETIX en de Klant wordt uitgevoerd en op alle door de Klant bestelde Producten en/of Diensten.
2.2 De Klant stemt ermee in om afstand te doen van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs als daarin staat dat enkel die voorwaarden van toepassing kunnen zijn en zelfs als COGETIX zich niet heeft verzet tegen die voorwaarden. 
2.3 Al naargelang de specifieke Producten en/of Diensten die worden besteld, kunnen bijkomende Specifieke Voorwaarden van toepassing zijn. 


VERSTREKKEN VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN
3.1 COGETIX zal redelijke inspanningen leveren om de prestatie en/of leveringsdatums in het Bestelformulier na te komen, maar dergelijke datums zijn slechts een schatting en COGETIX is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele vertragingen.
3.2 Bij levering van een Product controleert de Klant het Product om na te gaan of het Product voldoet aan de in de Overeenkomst gestelde eisen. Een Product wordt geacht definitief, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard indien de Klant:
3.2.1 het Product voor om het even welk doel gebruikt anders dan het uitvoeren van de aanvaardingstest; of
3.2.2 niet binnen tien (10) werkdagen na levering schriftelijk heeft meegedeeld dat hij het product al dan niet aanvaardt.
3.3 De juridische eigendom van Hardware die aan de Klant wordt verkocht, wordt na ontvangst door COGETIX van alle door de Klant verschuldigde bedragen krachtens de Overeenkomst overgedragen van COGETIX aan de Klant.
3.4 COGETIX is niet aansprakelijk voor (i) defecten als gevolg van aanpassingen en/of wijzigingen door de Klant of een derde; en/of (ii) voor diensten en/of producten van derden (zoals bij integraties van de Deliverables met diensten van dergelijke derden).
3.5 Bijkomende uitzonderingen, vrijstellingen en garantiebeperkingen van de externe fabrikant van de Hardware en/of Software van Derden kunnen van toepassing zijn en de Klant stemt ermee in dat COGETIX dergelijke uitzonderingen, vrijstellingen en garantiebeperkingen rechtstreeks ten aanzien van de Klant mag inroepen. 
3.6 COGETIX levert Diensten in volledige onafhankelijkheid en plant naar eigen goeddunken zijn activiteiten. Die onafhankelijkheid vormt een essentieel element van de Overeenkomst zonder welke de Partijen ze niet zouden hebben gesloten. COGETIX kan naar eigen goeddunken toegewezen middelen om de Diensten uit te voeren opnieuw toewijzen of verwijderen.
3.7 De Klant erkent en stemt ermee in dat de Diensten advies en aanbevelingen kunnen bevatten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen draagt de Klant de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik en/of de implementatie van dergelijk advies en aanbevelingen.
3.8 Indien en voor zover de Diensten worden verstrekt met software of hardware van derden, erkent de Klant dat COGETIX niet verantwoordelijk is voor die software of hardware (met inbegrip van maar niet beperkt tot de werking ervan en/of integratie met andere systemen van de Klant). De Klant blijft verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke (licentie)voorwaarden van de derde en voor de tijdige verlenging van dergelijke licenties (zoals van toepassing).  


VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
4.1 De Klant zal:
4.1.1 de Producten en de Diensten correct gebruiken, geregeld back-ups van zijn systemen maken en ervoor zorgen dat hij zijn internetverbindingen en telecommunicatielinks van zijn systemen naar COGETIX instelt en onderhoudt;
4.1.2 alle licentievoorwaarden naleven (waaronder licentievoorwaarden voor Software van Derden);
4.1.3 met COGETIX samenwerken en alle bijstand, informatie en materialen leveren zoals redelijkerwijs wordt gevraagd door COGETIX; en
4.1.4 indien van toepassing, COGETIX en zijn personeel de volledige en vrije toegang verschaffen tot zijn faciliteiten en gebouwen zodat COGETIX de Diensten kan verstrekken.
4.2 Daar waar de prestatie van de Diensten vertraging heeft opgelopen door een handeling of verzuim van de Klant, zijn medewerkers, agenten of onderaannemers worden alle redelijke kosten die COGETIX als gevolg daarvan heeft gemaakt, terugbetaald door de Klant. 
4.3 COGETIX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst.


KLANTGEGEVENS
5.1 Indien Klantgegevens aan COGETIX worden verstrekt om de Producten of de Diensten te leveren, blijven alle Klantgegevens (inclusief Intellectuele eigendomsrechten erin) eigendom van de Klant.
5.2 De Klant verleent COGETIX (en/of de betreffende leverancier van Software van Derden, zoals van toepassing) hierbij een niet-exclusieve licentie om de Klantgegevens te kopiëren, te reproduceren, op te slaan, te exporteren, aan te passen, te bewerken en te vertalen voor zover dit redelijkerwijs vereist is voor de uitvoering van de verplichtingen van COGETIX (en/of de leverancier van Software van Derden) krachtens de Overeenkomst. 


VERGOEDINGEN EN BETALING
6.1 Tenzij anders tussen de Partijen overeengekomen, staan de toepasselijke vergoedingen vermeld in het Bestelformulier. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden door COGETIX uitgevoerde Diensten gefactureerd op basis van tijd en materiaal en op basis van de tarieflijst van COGETIX die dan geldt. 
6.2 Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen in een Bestelformulier of Specifieke Voorwaarden (zoals van toepassing), betaalt de Klant facturen van COGETIX binnen vijftien (15) dagen vanaf de factuurdatum, uitsluitend via bankoverschrijving in euro of in de in het betreffende Bestelformulier overeengekomen valuta.
6.3 Indien een factuur niet binnen tien (10) werkdagen na verzending ervan schriftelijk is betwist, wordt die factuur geacht onherroepelijk te zijn aanvaard.
6.4 Indien de Klant een betaling aan COGETIX krachtens de Overeenkomst niet verricht tegen de vervaldatum, heeft COGETIX automatisch en zonder verdere aanmaning recht op verwijlintresten gelijk aan de hoogste rentevoet die volgens de Belgische Wet Betalingsachterstand toegestaan is en kan het een vast schadeloosstellingsbedrag aanrekenen gelijk aan 15% van het onbetaalde en verschuldigde bedrag.
6.5 De Klant heeft niet het recht om een betaling krachtens de Overeenkomst te verrekenen of te schorsen.
6.6 Alle bedragen zijn exclusief kosten, uitgaven, btw en andere taksen die van toepassing kunnen zijn. 
6.7 Jaarlijks heeft COGETIX het recht om de krachtens de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen te verhogen op basis van de volgende formule: P = P0 x [0,2 + 0,8 x (S/S0)], waarbij: 
'P' staat voor de herziene prijs;
'P0' staat voor de prijs op de ingangsdatum van het betreffende Bestelformulier;
'S0' het nationale gemiddelde referteloon is zoals gepubliceerd door Agoria ('Referteloon') op de ingangsdatum van het betreffende Bestelformulier (of, indien deze index niet meer wordt gepubliceerd, de vervangende index of als die er niet is, een andere index die de stijgende arbeidskosten weerspiegelt); 
'S' het Referteloon is op het ogenblik van de prijsherziening; en
'S/S0' 'Index' wordt genoemd.
Een negatieve Index heeft geen invloed op de Vergoedingen. De basisindex die wordt gebruikt, is de Index die drie (3) maanden voor de ondertekening van het eerste Voorstel van toepassing is. 


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1 COGETIX en/of zijn licentiegevers (zoals van toepassing) behoudt (behouden) alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder Intellectuele eigendomsrechten in en op (i) zijn Vertrouwelijke informatie, (ii) de Producten en (iii) de Diensten, inclusief wijzigingen en verbeteringen hieraan. De Klant verwerft geen rechten, aanspraken of belangen, behalve dan zoals uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst.
7.2 De Klant erkent uitdrukkelijk dat COGETIX nooit het recht kan worden ontzegd om software, tools, methodologieën, ervaringen of knowhow van COGETIX te gebruiken voor andere projecten en doelen.


VERTROUWELIJKHEID
8.1 Elke Partij (de 'Ontvangende Partij') begrijpt dat de andere Partij (de 'Openbaarmakende Partij') vertrouwelijke en/of bedrijfseigen materialen in verband met de activiteit van de Openbaarmakende Partij kan onthullen (hierna 'Vertrouwelijke Informatie' van de Openbaarmakende Partij).
8.2 Elke Partij verbindt zich er hierbij toe om de Vertrouwelijke Informatie geheim te houden en ze noch volledig noch gedeeltelijk te delen met een persoon tenzij (i) met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Openbaarmakende Partij of (ii) haar werknemers, bestuurders, onderaannemers en consultants die een directe behoefte hebben om dergelijke Vertrouwelijke Informatie te weten en dit enkel omdat ze aan de verplichtingen krachtens de Overeenkomst moeten voldoen. De Ontvangende Partij zorgt ervoor dat die personen gebonden zijn door geheimhoudingsverplichtingen die niet minder dwingend zijn dan deze in de Overeenkomst.
8.3 De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing voor zover Vertrouwelijke Informatie door een wet- of regelgeving of door een gerechtelijk of overheidsbevel of -verzoek openbaar moet worden gemaakt. In dat geval werken de Partijen te goeder trouw mee om de betreffende Vertrouwelijke Informatie voor zover maximaal toegestaan door de wet te beschermen. 
8.4 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst heeft COGETIX het recht om gegevens en andere informatie in verband met het gebruik en de prestatie van verscheidene aspecten van de Diensten en/of Producten en verwante systemen en technologieën, met inbegrip van maar niet beperkt tot Klantgegevens, te verzamelen en te analyseren.
8.5 De bepaling van dit artikel 8 blijft tot een periode van vijf (5) jaar na het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst bestaan. 


GEGEVENSBESCHERMING
9.1 Elke Partij leeft de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na.
9.2 Indien en voor zover COGETIX persoonsgegevens verwerkt namens de Klant, sluiten de Partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst af die dergelijke verwerkingsactiviteiten omvat. 


AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De aansprakelijkheid die COGETIX kan hebben in verband met de Overeenkomst, vloeit voort uit een redelijke inspanningsverbintenis. Gezien de aard van de Software en de Deliverables erkent en aanvaardt de Klant dat onmogelijk kan worden gegarandeerd dat de Software en Deliverables geen gebreken of fouten zullen bevatten. COGETIX is enkel aansprakelijk voor directe schade en de totale geaggregeerde aansprakelijkheid van COGETIX als gevolg van of in verband met de Overeenkomst is beperkt tot honderd procent (100%) van de door de Klant betaalde vergoedingen volgens het betreffende Bestelformulier gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. 
10.2 De Partijen zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals maar niet beperkt tot winstderving, verlies van goodwill, verlies van verwachte besparingen, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van kansen.
10.3 De Partijen kunnen hun aansprakelijkheid niet beperken voor (i) opzettelijk wangedrag of fraude, (ii) voor overlijden of lichamelijk letsel, of (iii) wat niet krachtens de toepasselijke wet kan worden uitgesloten of beperkt. 


BEËINDIGING/OPSCHORTING
11.1 COGETIX kan, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst gedeeltelijk of volledig opschorten of beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien de Klant verschuldigde bedragen krachtens de Overeenkomst niet aan COGETIX betaalt en de Klant dergelijke wanbetaling niet rectificeert binnen dertig (30) dagen vanaf de schriftelijke ingebrekestelling van COGETIX aan de Klant. 
11.2 Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder tussenkomst van een rechtbank en zonder dat ze een schadevergoeding verschuldigd is, na een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij:
11.2.1 indien de niet-beëindigende Partij een materiële inbreuk op de Overeenkomst begaat en dergelijke inbreuk niet rectificeert binnen dertig (30) dagen na een schriftelijk verzoek van de beëindigende Partij om dit te doen;
11.2.2 indien de andere Partij het faillissement heeft aangevraagd, een faillissementsaanvraag tegen haar is ingediend die niet binnen dertig (30) dagen wordt aangevochten, insolvent wordt of op een aanzienlijk deel van haar activa beslag wordt gelegd.
11.2.3 Bij het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, en tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, betaalt de Klant onmiddellijk alle uitstaande bedragen (ook bedragen die nog niet zijn gefactureerd, die op dat moment zullen worden gefactureerd en onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar worden) aan COGETIX krachtens de Overeenkomst.


VARIA
12.1 Overmacht. Indien een gebeurtenis van Overmacht ertoe leidt dat een van de Partijen een niet-monetaire verplichting krachtens de Overeenkomst niet of niet tijdig kan uitvoeren, wordt die verplichting opgeschort voor de duur van de door Overmacht ontstane gebeurtenis.
12.2 Onderaanneming. COGETIX heeft het recht om onderaannemers te gebruiken voor de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst.
12.3 Overleven. Alle bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk gemarkeerd zijn als bepalingen die het beëindigen of verstrijken van de Overeenkomst overleven evenals alle bepalingen van de Overeenkomst die als doel hebben de Overeenkomst na het beëindigen of verstrijken van de Overeenkomst te handhaven of uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot verworven rechten tot betaling, gebruiksbeperkingen, vertrouwelijkheidsverplichtingen en aansprakelijkheidsbeperkingen, overleven de Overeenkomst en blijven volledig van kracht.
12.4 Publieke aankondigingen. COGETIX kan in promotie- en marketing materiaal de naam en/of het logo van de Klant opnemen in zijn lijsten van huidige en/of voormalige klanten.
12.5 Niet-werving Gedurende de Overeenkomst en voor een periode van een jaar na het beëindigen of verstrijken van de Overeenkomst zal de Klant niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) een werknemer of zelfstandige contractant die voor COGETIX werkt, aanwerven of trachten aan te trekken (behalve door algemene advertenties die niet specifiek zijn gericht tot een persoon of personen) als werknemer of zelfstandige contractant.  In geval van een inbreuk op de bepalingen van dit artikel 12.5 door de Klant betaalt de Klant COGETIX een schadevergoeding gelijk aan een forfaitair bedrag van 50.000 euro (vijftigduizend euro), onverminderd het recht van COGETIX om een extra schadevergoeding te eisen indien het kan aantonen dat het voor meer dan het voornoemde bedrag schade heeft geleden.  
12.6 Geen overdracht. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van COGETIX mag de Klant de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen.
12.7 Scheidbaarheid. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar blijken te zijn, blijft de rest van dergelijke bepaling en van de Overeenkomst van kracht alsof dergelijke ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling er nooit in had gestaan. 
12.8 Relatie tussen de Partijen. COGETIX is volledig vrij en zelfstandig in de uitvoering van de Diensten en levering van de Producten. Er is geen hiërarchische relatie tussen COGETIX (of werknemers, agenten of onderaannemers) en de Klant. Niets in de Overeenkomst kan worden geïnterpreteerd als de totstandkoming van een partnerschap, joint venture, agentschap of anderszins tussen de Partijen. Geen van de Partijen heeft het recht om in naam van de andere Partij een overeenkomst af te sluiten.


TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
13.1 De Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen als gevolg van of in verband met de Overeenkomst, het voorwerp of de totstandkoming ervan worden beheerst en geïnterpreteerd conform de wetten van België. 
13.2 Elke Partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) de exclusieve bevoegdheid hebben om zich uit te spreken over geschillen of vorderingen als gevolg van of in verband met de Overeenkomst, het voorwerp of de totstandkoming ervan die niet minnelijk kunnen worden geschikt.